-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 430418

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 114 – บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 35120

โทรศัพท์ : 045584890

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม

-- advertisement --