-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 100802

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 130 – หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : 044-056213

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม

-- advertisement --