-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 260873

เขตการศึกษา : สพม.เขต 32

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 264 – ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170

โทรศัพท์ : 044649007

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

-- advertisement --