-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รหัสโรงเรียน : 420347

เขตการศึกษา : สพม.เขต 34

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/17 ถนนขุนลุมประพาส จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053612079

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

-- advertisement --