-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเถินวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเถินวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500531

เขตการศึกษา : สพม.เขต 35

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 182 – เถินบุรี เถิน ลำปาง 52160

โทรศัพท์ : 054291624

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเถินวิทยา

-- advertisement --