-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนผดุงปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนผดุงปัญญา

รหัสโรงเรียน : 160238

เขตการศึกษา : สพม.เขต 38

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 151 – ไม้งาม เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055511135

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนผดุงปัญญา

-- advertisement --