-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังทองพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังทองพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 360491

เขตการศึกษา : สพม.เขต 39

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเนินคลี ต.ชัยนาม พิษณุโลกหล่มสัก ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 65130

โทรศัพท์ : 055986555

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังทองพิทยาคม

-- advertisement --