-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 380603

เขตการศึกษา : สพม.เขต 40

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

โทรศัพท์ : 056926692

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม

-- advertisement --