-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนการุ้งวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนการุ้งวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 700273

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 215 – เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 61180

โทรศัพท์ : 056-510772

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนการุ้งวิทยาคม

-- advertisement --