-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 700260

เขตการศึกษา : สพม.เขต 42

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 55 – สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 056-511334

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

-- advertisement --