-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสาครพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสาครพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 090212

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 150 – หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 17170

โทรศัพท์ : 056-431380-1

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสาครพิทยาคม

-- advertisement --