-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตาพระยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตาพระยา

รหัสโรงเรียน : 740300

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 182 – ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 037269089

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตาพระยา

-- advertisement --