-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

รหัสโรงเรียน : 440228

เขตการศึกษา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 7 บุดี เมืองยะลา ยะลา

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

-- advertisement --