-- advertisement --

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

ชื่อย่อ : มซค./CMKLU

สังกัด : สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษานอกพื้นที่ และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) ได้เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) โดยเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2561

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล-วิทยาเขตหลัก

-- advertisement --