มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อย่อ : มธบ./DPU

สังกัด : มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2513

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2954 7300-29
เบอร์แฟกซ์ : 0 2589 9605-6
เว็บไซท์ : www.dpu.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์-วิทยาเขตหลัก