-- advertisement --

มหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด

ชื่อย่อ : –

สังกัด : โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

โครงการของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : จังหวัดตาก
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด-วิทยาเขตหลัก

-- advertisement --