-- advertisement --

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อย่อ : มจร/MCU

สังกัด : สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : 3 สำนักงานเขตวัดมหาธาตุ แขวงท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2225 8686, 0 2222 1867
เบอร์แฟกซ์ : 0 2221 6950
เว็บไซท์ : www.mcu.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตหลัก

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหนองคาย
ที่อยู่ : วัดศรีษะเกษ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4242 2816
เบอร์แฟกซ์ : 0 4242 2773
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตหนองคาย

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7534 2898
เบอร์แฟกซ์ : 0 7534 2898
เว็บไซท์ : http://nst.mcu.ac.th/main.htm

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่อยู่ : วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 8967
เบอร์แฟกซ์ : 0 5327 0452
เว็บไซท์ : http://cm.mcu.ac.th/

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตเชียงใหม่

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตขอนแก่น
ที่อยู่ : วัดธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4322 2101
เบอร์แฟกซ์ : 0 4332 0901
เว็บไซท์ : http://khonkaen.mcu.ac.th/

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตขอนแก่น

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่อยู่ : บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4426 4560, 0 4425 4891
เบอร์แฟกซ์ : 0 4426 4560
เว็บไซท์ : http://korat.mcu.ac.th/

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตนครราชสีมา

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตอุบลราชธานี
ที่อยู่ : วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4524 1453, 0 4524 0414, 0 4524 0413
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ : http://ubon.mcu.ac.th/

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตแพร่
ที่อยู่ : วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5452 2275
เบอร์แฟกซ์ : 0 5462 1250
เว็บไซท์ : http://phrae.mcu.ac.th/

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตแพร่

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตพะเยา
ที่อยู่ : วัดศรีโคมคำ ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5448 2876
เบอร์แฟกซ์ : 0 5448 2876
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตพะเยา

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตสุรินทร์
ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4451 4093
เบอร์แฟกซ์ : 0 4451 4093
เว็บไซท์ : http://surin.mcu.ac.th/

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตสุรินทร์

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ที่อยู่ : วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3429 9356, 0 1773 1670
เบอร์แฟกซ์ : 0 3429 9356
เว็บไซท์ : http://buddhaghosa.mcu.ac.th

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยสงฆ์เลย
ที่อยู่ : วัดศรีวิชัยวนาราม ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4283 5314,
เบอร์แฟกซ์ : 0-4283-5314
เว็บไซท์ : http://loei.mcu.ac.th/

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาลัยสงฆ์เลย

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ที่อยู่ : วัดพระธาตุหริภุญชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ : –
เบอร์แฟกซ์ : 0 5353 0612
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ที่อยู่ : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 1674 4969
เบอร์แฟกซ์ : 0 4252 5824
เว็บไซท์ : http://nkp.mcu.ac.th/

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ที่อยู่ : วัดนครสวรรค์ ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5622 7879
เบอร์แฟกซ์ : 0 5622 7879
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

-- advertisement --