-- advertisement --

มหาวิทยาลัยอีสาน

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยอีสาน

ชื่อย่อ : ม.อส./ESU

สังกัด : อดีตสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยพันตรี ดร.อุดร แสวงการ และ ดร.จรรยา แสวงการ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ต่อมาได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยอีสาน” เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้ถูกเปิดเผยจากสื่อมวลชนว่ามีการซื้อขายปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย จนกระทั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ไชยยศ จิรเมธากร) พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องเข้ามาตรวจสอบ และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน (แทน ดร.อัษฎางค์ แสวงการ) ถูกยุบวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 ปิดกิจการปี พ.ศ.2555

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : จังหวัดขอนแก่น
สาเหตุที่ปิดกิจการ : ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้

แผนที่มหาวิทยาลัยอีสาน-วิทยาเขตหลัก

-- advertisement --