-- advertisement --

มหาวิทยาลัยอุดรธานี

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยอุดรธานี

ชื่อย่อ : –

สังกัด : โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภาคอีสานตอนบน โดยการยกฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยอุดรธานี ในอนาคต

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : จังหวัดอุดรธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยอุดรธานี-วิทยาเขตหลัก

-- advertisement --