-- advertisement --

มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน

ชื่อเต็ม : มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน

ชื่อย่อ : –

สังกัด : โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์แฟกซ์ :
เว็บไซท์ :

แผนที่มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน-วิทยาเขตหลัก

-- advertisement --