-- advertisement --

วิทยาลัยชุมชนแพร่

ชื่อเต็ม : วิทยาลัยชุมชนแพร่

ชื่อย่อ : วชช.พร./PHRCC

สังกัด : วิทยาลัยชุมชน

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 (ส่วนที่ 2) สำนักงานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 2 ถ.สองแคว (บริเวณ ร.ร.บ้านในเวียง) อ.เมือง จ. แพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5451 1605 # 103, 0 5452 31914-3
เบอร์แฟกซ์ : 0 5451 1589
เว็บไซท์ :

แผนที่วิทยาลัยชุมชนแพร่-วิทยาเขตหลัก

-- advertisement --