วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร

ชื่อเต็ม : วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร

ชื่อย่อ : –

สังกัด : อดีตสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม :

วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร ก่อตั้งในจังหวัดสกลนครในปี 2530 โดยที่ต่อมาในปี 2537 จัดตั้งวิทยาเขตเพิ่มขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อแรกก่อตั้ง ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานเพียง 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืชผล และสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ ต่อมาได้เปิดสอนสาขาวิชาที่มีความต้องการในตลาด เช่นนิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งการเปิดสอนระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และศิลปศาสตร์ แต่ทั้งหมดนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยมิได้รับรอง นอกจากนี้ยังมีการพิสูจน์ได้ว่าวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร มีการซื้อขายประกาศณียบัตรวิชาชีพครู กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สอบสวนและสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2540 จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 ปิดกิจการปี พ.ศ.2540

สถานที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
ที่อยู่ : จังหวัดสกลนคร
สาเหตุที่ปิดกิจการ : ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้

แผนที่วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร-วิทยาเขตหลัก