-- advertisement --

กยศ.แจงพ.ร.บ.ใหม่สร้างโอกาส-วินัยการเงิน

กยศ.เตรียมพร้อม พ.ร.บ.ใหม่ ส่งเสริมวินัยการเงินและลดปัญหาค้างชำระหนี้ของผู้กู้ยืม บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ก.ค.60

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎหมายลูก เพื่อรองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ซึ่งเป็น พ.ร.บ.ใหม่ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 27 ม.ค.60 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยการเพิ่มลักษณะการให้กู้ยืมใน 4 ลักษณะ คือ ขาดแคลนทุนทรัพย์, ศึกษาในสาขาวิชาความต้องการหลักต่อการพัฒนาประเทศ, ศึกษาในสาขาขาดแคลนหรือมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

ผู้จัดการ กยศ. กล่าวต่อไปว่า พ.ร.บ.ใหม่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน โดยเฉพาะการติดตามหนี้ ที่ได้กำหนดให้องค์กรนายจ้าง มีหน้าที่หักเงินเดือนค่าจ้างฯ ของผู้กู้ยืมที่เป็นพนักงานลูกจ้างนำส่งกรมสรรพากรพร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้คืนกองทุน ขณะที่กองทุนสามารถขอข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นของผู้กู้ยืม เพื่อประโยชน์ในการติดตามการชำระเงินคืน

ซึ่งกฎหมายใหม่นี้ จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ต้องเสียเบี้ยปรับและถูกดำเนินคดี เนื่องจากที่ผ่านมากองทุนมีฐานข้อมูลของผู้กู้ยืมที่ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ยากต่อการติดต่อและไม่มีมาตรการเชิงบังคับในการชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมวินัยการเงิน รวมถึงสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อเงินกู้ยืม ที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน เพื่อส่งต่อโอกาสการศึกษาให้กับรุ่นต่อไป

-- advertisement --