นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2565 สถานศึกษาทั่วประเทศ จะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2565 คาดว่าจะมีนักเรียนใช้บริการรถรับส่งนักเรียน ในการเดินทางไปโรงเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก จึงได้ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน กำชับให้ตรวจสอบความปลอดภัย และการให้บริการของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ ทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถ และพนักงานขับรถ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่โดยสารมากับรถ รถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัย

สำหรับการนำรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งในลักษณะรถสองแถวและรถตู้ มาใช้รับส่งนักเรียน กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียน หรือสถานศึกษา และต้องขออนุญาตใช้รถให้ถูกต้อง นำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ที่ทางราชการกำหนด ซึ่งจะได้รับอนุญาตครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น

โดยภายในรถต้องมีเครื่องมือที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นมั่นคงแข็งแรง กรณีเป็นรถสองแถว ต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตก ส่วนรถตู้ ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น ห้ามดัดแปลงสภาพรถ ห้ามเพิ่มเบาะที่นั่งหรือการต่อเติมกระบะท้าย หากพบการฝ่าฝืนพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาต ให้ใช้รถทันที และไม่สามารถขออนุญาตได้อีกจนกว่าจะพ้น 1 ปีไปแล้ว

ในส่วนผู้ขับรถนักเรียน ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือ เป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน นอกจากนี้ รถรับส่งนักเรียนแต่ละคัน ต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

“กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ตรวจสอบความปลอดภัย และการให้บริการของรถโรงเรียน รวมทั้งรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างเข้มงวด ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนที่โดยสารมากับรถตลอดจนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับรถรับส่งนักเรียนอย่างต่อเนื่อง พนักงานขับรถ ผู้ควบคุมนักเรียน และนักเรียนที่ใช้บริการ ต้องผ่านการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดให้มีแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ประจำรถ ทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียน ก่อนและหลังการให้บริการ โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น

ทั้งนี้ หากพบรถรับส่งนักเรียน มีพฤติกรรมขับขี่ หรือสภาพตัวรถไม่ปลอดภัย บรรทุกผู้โดยสารเกิน จำนวนบรรทุกที่ปลอดภัย สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

6280fa0c986de6.51805731.jpg