-- advertisement --

กราบหัวใจคุณครู นร.มาได้ ครูต้องไปให้ถึง  ลงเรือ-นั่งรถ-เดินเท้า-ล่องแพ ดั้นด้นเยี่ยมบ้านลูกศิษย์

สุดประทับใจผอ.รร.สามเงาวิทยาคม สังกัดสพม.38 นำคณะครูออกตระเวนเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่เหนือเขื่อนภูมิพล 3 หมู่บ้าน เพื่อสัมผัสความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์ ท่ามกลางการเดินทางที่ยากลำบาก เก็บข้อมูล และช่วยแก้ปัญหา ส่งเสริมความสามารถในด้านต่างๆ

นายสมนึก เอี่ยมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ.สามเงา จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นำคณะครู ออกเดินทางด้วยเรือ สู่พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล จ.ตาก จำนวน3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านสันป่าป๋วย หมู่บ้านโสมงและบ้านหินลาดนาไฮ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
ท่ามกลางการเดินทางที่เป็นไปด้วยความลำบาก บางช่วงต้องนั่งรถยนต์และเดินเท้าเข้าสู่หมู่บ้าน เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน ดูสภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว สัมผัสวิถีชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาติพันธุ์ ทำให้ครูเข้าใจถึงลักษณะของนักเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน นำข้อมูลพื้นฐานที่ได้ไปวางแผนในการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมในด้านที่นักเรียนมีความสามารถ เช่นการทอผ้า สามารถรู้วิธีในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ วางแผนในการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

-- advertisement --