-- advertisement --

ประกัน

กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษา BKI Scholarship สนับสนุนและให้ความสำคัญการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566, 19.57 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษา BKI Scholarship สนับสนุนและให้ความสำคัญการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวลสา โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประกันภัย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนและพฤติกรรมที่ดี อีกทั้งมีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในสถาบัน โดยมอบให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 7 ของโครงการจำนวน 11 คน ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 6 จำนวน 11 คน และชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 5 จำนวน 10 คน รวมจำนวน 32 คน ทุนการศึกษาปีละ 30,000 บาท รวมมูลค่า 960,000 บาท พร้อมมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ทุนประกันภัย  200,000 บาทต่อคนต่อปี โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมต่อยอดให้นิสิต นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการประกันภัย โดยได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship มาตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 7 และมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวน 67 คน รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 4,440,000 บาท นอกจากนี้ นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวและสำเร็จการศึกษาแล้วได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับกรุงเทพประกันภัย โดยเข้าร่วมงานในตำแหน่งงานที่หลากหลาย  พร้อมร่วมสร้างความเติบโตไปกับบริษัทฯ และเป็นกำลังสำคัญให้แก่ธุรกิจประกันภัยและประเทศต่อไป

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

-- advertisement --