-- advertisement --

กศน.ปลุกสำนึก ครู รักชาติศาสน์กษัตริย์

กศน.ปลุกสำนึก”ครู”รักชาติศาสน์กษัตริย์

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย( กศน.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีศักยภาพ สามารถอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ

ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องปลูกฝัง คือ ความรักชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี หน้าที่ของคนไทยทุกคนคือการปกปักรักษา 3 สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างถึงที่สุด เพื่อดำรงและคงความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ

“จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงาน กศน.จึงได้จัดอบรม โครงการ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน รวม 17 ครั้งเพื่อให้บุคลากรไปขยายผลสร้างตระหนักให้แก่ผู้เรียน กศน. เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความเข้าใจเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อย่างถูกต้อง และช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป”นายกฤตชัย กล่าว

-- advertisement --