-- advertisement --

กศน.เพื่อนเรียนรู้ I กศน.ปลูกป่าถวายราชาและราชินี

กศน.ปลูกป่าถวายราชาและราชินี

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ “กอ.รมน.รวมใจภักดิ์รักษ์ราชาและราชินี” ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้คนไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของทั้งสองพระองค์ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สำหรับ สำนักงาน กศน.ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่าเป็นการรณรงค์เชิญชวนส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมแสดงเจตนาที่จะปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ก.ค.นี้ถึงสิ้นปี 2559 ซึ่ง กศน.รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนในภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เพราะเป็นการรวมพลังของชาวไทยทุกคน

“เราได้รับทราบกันมาโดยตลอดว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องป่าไม้ค่อนข้างมาก ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถฟื้นฟู หรืออนุรักษ์ป่าให้อยู่ต่อไปได้ ในส่วนนี้ กศน.ได้วางเป้าหมายให้ กศน.ตำบล 7,424 แห่งทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน โดยมีครู กศน.ตำบล ดูแล ประสานงานกับประชาชนภายใต้ภารกิจศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ซึ่งกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดขึ้นในศูนย์ คือการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกไม้ 5 ระดับ อันเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เหล่านี้ในครัวเรือนของประชาชนให้ครอบคลุมทั้ง 5 ระดับ”

เลขาธิการ กศน.กล่าวและว่า ครู กศน.จะเป็นผู้ประสานขอกล้าไม้กับทางกรมป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อนำมากระจายต่อในชุมชน นอกจากนี้ กศน.ตำบล ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ดิจิตอลประจำชุมชน ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi (Wireless Fidelity) ในพื้นที่ทุก กศน.ตำบล คาดว่าจะติดตั้งครบทุกตำบลในสิ้นปีนี้ และสามารถใช้ข้อมูลออนไลน์จากหมู่บ้านชุมชนเข้ามาในระบบที่ กอ.รมน.จัดเตรียมไว้ได้

“เราจะรวมพลังนักศึกษา กศน.ที่มีอยู่กว่าล้านคน ร่วมขับเคลื่อนภาคประชาชนให้ขยายผลปลูกต้นไม้ถวายทั้งสองพระองค์”

-- advertisement --