-- advertisement --

กศน.เพื่อนเรียนรู้ I กศน.อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้น้อมปฏิบัติตามกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ด้วยตนเอง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย และแจกจ่ายใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ต.ค.2560

ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้ว ประชาชนเองยังสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ นำไปไปพัฒนาต่อยอดจนเสามารถทำป็นอาชีพได้ในอนาคต โดยสำนักงาน กศน.ได้รับมอบหมายจาก ศธ.เป็นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจเผยแพร่ขั้นตอน วิธีการทำและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทั้ง 36 แบบแก่ประชาชน และขยายผลการเรียนการสอนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ครบทุกตำบลทั่วประเทศ

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.มีบุคลากรและครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานอยู่ทั้ง 7,424 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งครู กศน.เหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อยู่แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” ให้แก่ประชาชนที่สนใจทำเป็นอาชีพเสริม และครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ ครู กศน.ตำบลทั่วประเทศจะได้แสดงศักยภาพ เป็นแกนนำส่งต่อขยายผลองค์วามรู้ และทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ที่มีความสวยงามและถูกต้องไปยังประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในโอกาสนี้อย่างหาที่สุดมิได้

“ทุกพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก และแบบดอกไม้จันทน์ ที่ประชาชนสนใจฝึกประดิษฐ์กันมากก็เช่นแบบดอกพุทธรักษา ดอกแก้วราชาวดี ดอกบานชื่นและดอกดารารัตน์ เป็นต้น ซึ่ง กศน.ตำบลหลายแห่ง ได้จัดทำเป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีวิทยากรร่วมถ่ายทอดการประดิษฐ์ ให้มีความหลากหลายและสวยงามยิ่งขึ้น” เลขาธิการ กศน.กล่าว

——————

-- advertisement --