-- advertisement --

กศน.เพื่อนเรียนรู้ I 3 ครู กศน. คว้ารางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยถึงผลรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ “รางวัลครูเจ้าฟ้า” รุ่นที่ 9 ปี 2560 รางวัลทรงเกียรติ ซึ่งมีความเป็นมาจากโครงการครูดีเด่น ที่โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้เห็นถึงความเสียสละของครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เป็นแม่พิมพ์ และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีและคนเก่ง ตามพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมอบแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ เป็นประธานกรรมการโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

สำหรับในปีนี้ มีครู กศน. 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ นางดวงใจ คงห่อ ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยยาก ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน, น.ส.จอมขวัญ ต๊ะสุด ครูอาสาสมัครศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอโซทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก และนายมะนาวี สาบูดิง ครู กศน.อำเภอยี่งอ สำนักงาน กศน.จ.นราธิวาส

ทั้ง สามท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณงามความดี มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก เยาวชนบนพื้นที่สูง และถิ่นทุรกันดารในจังหวัดชายแดนใต้ ประพฤติตนเป็นต้นแบบแก่ศิษย์และชาวบ้านในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน สำนักงาน กศน.จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้อย่างจริงใจ

ด้าน ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานกรรมการโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” กล่าวถึงวิถีชีวิตการทำงานของครูเจ้าฟ้า ว่าเวลาอยู่ในหมู่บ้าน เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นครู แต่เราเป็นลูกหลาน เป็นพี่เป็นน้องในครอบครัวเดียวกับเด็กๆ และชาวบ้าน เป็นเพื่อนเดินทาง เป็นกัลยาณมิตรที่ร่วมสุข ร่วมทุกข์บนเส้นทางเดียวกันกับพี่น้องในชุมชน เป็นผู้ประสานงานระหว่างสรรพสุขสรรพทุกข์ของวิถีชีวิตในหมู่บ้านกับนักพัฒนาหลากหลายสายงานให้พบกันอย่างลงตัว และเป็นผู้ปลูกสร้างความเป็นพลเมืองดีให้คนในชุมชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีความหวัง ดังนั้น เวลาอยู่ในหมู่บ้าน ครูเจ้าฟ้าของเราทุกคนจึงเป็น “ยิ่งกว่าครู

…ผลงานของพวกเขาเหล่านี้ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองอย่างหาที่เปรียบมิได้แล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังที่จะสานต่อขยายผลให้ต่อเนื่องอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

-- advertisement --