-- advertisement --

กศน.เพื่อนเรียนรู้ I 4 มีนา ครบ 9 ปีสำนักงาน กศน.

ในวันเสาร์ที่ 4 มี.ค.2560 นี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กศน. ครบรอบปีที่ 9 โดยในภาคเช้าจะมีพิธีทางศาสนา และภาคบ่าย มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 และบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับประเทศ รวม 80 รางวัล โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบาย เวลา 13.00 น. ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับ 80 รางวัลทรงคุณค่านี้ ประกอบด้วย รางวัล ผอ.กศน.อำเภอ/เขต ด้านการส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดีเด่น ได้แก่ นางพัชรินทร์ บัวสนิท กศน.อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร, ผอ.กศน.อำเภอ/เขตพื้นที่สูง ดีเด่น ได้แก่ นางสุทธินี จับใจนาย กศน.อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พื้นที่เสียงภัยดีเด่น ได้แก่ นางภิญโญ ภาชโน กศน.อ.กาบัง จ.ยะลา พื้นที่ปกติดีเด่น ได้แก่ นายศุภชัย สกุลแก้ว กศน.อ.เมืองนครศรีธรรมราช

ข้าราชการครูสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ได้แก่ นางรำไพ ผ่อนจตุรัส กศน.อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ได้แก่ น.ส.ศรีสุดา สุภี กศน.อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ด้านการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตดีเด่น ได้แก่ น.ส.อนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี กศน.อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ด้านการศึกษาพัฒนาอาชีพดีเด่น ได้แก่ น.ส.สำราญ นาคทอง กศน.อ.เมืองเพชรบุรี ด้านการศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมดีเด่น นายสรรเพชญ ศิริเกตุ กศน.อ.เมืองกาฬสินธุ์ บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดดีเด่น ได้แก่ นางนภาภรณ์ เอี่ยมงาม ห้องสมุดประชาชน จ.สมุทรสงคราม

รางวัลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขตดีเด่น ได้แก่ กศน.อ.วังจันทร์ จ.ระยอง รางวัลห้องสมุดประชาชนจังหวัด/ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน จ.ชลบุรี รางวัลห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์, รางวัลห้องสมุดประชาชนอำเภอ ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ฯ

รางวัล ผอ.และรอง กศน.จังหวัด/กทม. ด้านส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ดีเด่น ได้แก่ นางเกษร ธานีรัตน์ และ นางบุษบา ณะแก้ว กศน.นครศรีธรรมราช ผอ.และรอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม. พื้นที่เสี่ยงภัยดีเด่น ได้แก่ นายเรวัฒน์ ศรีทาพุฒ กศน.สตูล และ น.ส.นราวรรณ เวชธรรม กศน.นราธิวาส และพื้นที่ปกติดีเด่น ได้แก่ นายอนุชา พงษ์เกษม กศน.ชลบุรี และนางสุวาลี บุญปัญญา กศน.กาฬสินธุ์

ศึกษานิเทศก์ต้นแบบดีเด่น ได้แก่ นางพัชราภรณ์ เหล็กกล้า กศน.อำนาจเจริญ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.ดีเด่น ได้แก่ กศน.อุทัยธานี ผอ.และรองผอ.สถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน.พื้นปกติดีเด่น ได้แก่ นายเกษม บาตรโพธิ์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ และนายสมชาย เด็ดขาด สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ข้าราชการครู สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ได้แก่ นายมนูญ คุณพรม ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์, ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ได้แก่ นางกฤตยา กลับมารัมย์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์, ด้านการศึกษาพัฒนาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายมนูญ คุณพรม ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์, ด้านการศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมดีเด่น ได้แก่ นางกฤตยา กลับมารัมย์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์

และรางวัลสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน.ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละประเภทเท่านั้น

-- advertisement --