-- advertisement --
17 มิถุนายน 2567 20:41 น. สยามรัฐออนไลน์ ข่าวทั่วไทย

วันนี้ 17 มิ.ย.67 พลเรือโทณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ในนามกองทัพเรือ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) โดยความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ ระหว่าง กรมแพทย์ทหารเรือ กับโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการแพทย์ รวมไปถึงการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของกรมแพทย์ทหารเรือ มาให้ความรู้กับนักเรียน 


    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนสตรีวัดระฆัง รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านอายุรศาสตร์การแพทย์ สามารถดูแลและอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและต่อยอดด้านอาชีพในอนาคต อีกด้วย 


    การลงนามในครั้งนี้ มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงนาม ได้แก่ พลเรือตรีวสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ, ว่าที่นาวาเอกหญิง กนกนุช ขำภักตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ, พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย
 

-- advertisement --