-- advertisement --

กางงบฯ ศธ.ปี 60 รับ 5.13 แสนล้าน

อาชีวะได้เพิ่ม 22%เหตุเอกชนซุกปีก-ปลัด ศธ.เร่งใช้งบฯลงทุนช่วงไตรมาสแรก

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ศธ.ได้รับงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 513,410.03 ล้านบาท จากที่เสนอไป 519,292.48 ล้านบาท ลดลงจากปีงบฯ 2559 ที่ได้รับ 517,076.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 3,666.66 ล้านบาท

แบ่งเป็นสำนักงานปลัด ศธ.ได้รับ 49,652.72 ล้านบาท ลดลง3,395.68 ล้านบาท สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้รับ 226.05 ล้านบาท ลดลง 9.72 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับ 313,007.54 ล้านบาท ลดลง 6,313.50 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับ 27,383.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,094.16 ล้านบาท และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับ 119,965.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,294.60 ล้านบาท

ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า สำหรับหน่วยงานในกำกับของ ศธ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับ 1,461.63 ล้านบาท ลดลง 338.58 ล้านบาท สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับ 265.97 ล้านบาท ลดลง 47.59 ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้รับ 141.13 ล้านบาท ลดลง 67.06 ล้านบาท ส่วนองค์การมหาชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับ 360.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.33 ล้านบาท สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้รับ 71.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.74 ล้านบาท สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้รับ 873.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66.64 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากจำแนกตามแผนงานแล้วพบว่างบฯ ที่ได้รับจะเป็นงบฯ เกี่ยวกับบุคลากรถึง 258,020.80 ล้านบาท งบฯ ดำเนินงาน 37,358.10 ล้านบาท งบฯ ลงทุน 34,680.49 ล้านบาท งบฯ เงินอุดหนุน 173,897.02 ล้านบาท และงบฯรายจ่ายอื่น 9,453.60 ล้านบาท

“ในภาพรวมงบประมาณ ศธ. ลดลงจากปีงบฯ2559 คิดเป็น 0.71% ซึ่งถือว่าไม่มากนัก โดยหน่วยงานที่ลดลงมากสุดคือ สำนักงานปลัด ศธ. ลดลง 6.40% เนื่องจากมีการโอนงานและภารกิจของอาชีวศึกษาเอกชน ไปรวมกับสอศ. จึงต้องโยกงบฯ สนับสนุนรายหัวและงบฯ บริหารจัดการตามไปด้วย ทำให้งบฯ สอศ.ภาพรวมเพิ่มขึ้น 22.85% ขณะที่งบฯ ของ สพฐ.ในปีนี้ลดลงถึง 1.98% ซึ่งเป็นการลดลงในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน เนื่องจากจำนวนผู้เรียนลดลง ซึ่งจากนี้แต่ละหน่วยงาน จะต้องนำงบฯ ไปใช้ดำเนินการตามแผนและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยในไตรมาสแรกให้เร่งใช้งบฯ ดำเนินการและงบฯ ลงทุน ให้พยายามก่องบฯ ผูกพัน อาทิ การก่อสร้างอาคาร การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ได้ภายในเดือน ธ.ค.59″ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว

-- advertisement --