-- advertisement --

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลาง

สพม.เชียงใหม่ ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และสพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ ด้วยกระบวนการฝึกอบรมจากการปฏิบัติจริงและการสะท้อนคิด


วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ ด้วยกระบวนการฝึกอบรมจากการปฏิบัติจริงและการสะท้อนคิด และบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน รวมทั้งศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 650 คน

โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทหลักในการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ หรือสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพียงพอในการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครูผู้สอนจึงต้องยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ก้าวทันสภาพสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพด้านผู้เรียนที่ผู้บริหารการศึกษาให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมช่วยเหลือ และแนะนำครูผู้สอนในเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในระดับสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ


สำหรับการประชุม ฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,ดร.ชยพร กระต่ายทอง ผอ.กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้, ดร.โชติมา หนูพริก ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ, อ.จรูญศรี แจบไธสง ผอ.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดประเมินผลการเรียนรู้, อ.เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง นักวิชาการศึกษา, อ.วราภรณ์ ศรีแสงฉาย นักวิชาการศึกษา, อ.ชนาภัทร ปิยะเสถียร นักวิชาการศึกษา, อ.ตรัยรัตน์ โพธิ์กะสังข์ นกวิชาการศึกษา, ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รักษาราชการ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา, ดร.ณัฐา เพชรธนู รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ,ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา, ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.ฉัตรชัย หวังมีจงมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, อ.สุอารีย์ ชื่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, อ.รวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ., ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, อ.หัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง, อ.พิชญา คำปัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ., อ.ณภัทร ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ., อ.วงเดือน สุวรรณศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม


โอกาสนี้ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในครั้งนี้

สุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รายงาน

-- advertisement --