-- advertisement --

โครงการจัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมการศึกษา

และการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดนิทรรศการ

โดยมี นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงาน ณ บริเวณโถงหน้าห้องนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเฃียงใหม่

สำหรับโครงการจัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้

ของพลเมืองเชียงใหม่ ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2565 วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานโดดเด่นและผลสำเร็จของงานโครงการด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และสาธารณชนทั่วประเทศได้รับทราบ ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถ ที่เป็นความสำเร็จ สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมและการมีสัมมาชีพ พร้อมยกย่อง เชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน สถาบัน สถานศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างการมีส่วนร่วม ความตระหนัก ความภาคภูมิใจแก่ชาวเชียงใหม่ ในการที่จะร่วมมือสร้างสรรค์พัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --