-- advertisement --

การเดินทางสู่ดวงดาว..ของชายคนหนึ่ง

อย่าปล่อยให้ความกลัวมาขวางทางฝัน-การเดินทางสู่ดวงดาวของชายคนหนึ่ง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ “อย่าปล่อยให้ความกลัวมาขวางทางฝัน-การเดินทางสู่ดวงดาวของชายคนหนึ่ง” (Never let your fears get in the way of your dreams – one man’s journey to the stars) โดย Dr. Albert Sacco อดีตนักบินอวกาศองค์การนาซา

มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ครูและผู้สนใจเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยการศึกษาแบบสะเต็ม มุ่งพัฒนาทักษะชีวิต สู่การประกอบอาชีพในอนาคต “สะเต็มศึกษาไม่ใช่เพื่อการสร้าง แต่เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานให้อยู่ได้กับโลกที่เปลี่ยนแปลง”

Dr.Albert Sacco อดีตนักบินอวกาศองค์การนาซาจบปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมเคมี จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) เป็นคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ Edward E.Whitacre ที่มหาวิทยาลัย Texas Tech เข้าร่วมโครงการกระสวยอวกาศโคลัมเบีย ในปี ค.ศ.1995 และเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของ International Academy of Astronautics เขาได้รับรางวัลมากมายรวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 4 ครั้ง (วิทยาศาสตร์ 2 ครั้ง วิศวกรรม 2 ครั้ง) และได้รับรางวัล Nation’s Space Flight Metal ในปี ค.ศ. 1995 และได้รับรางวัลนักเคมีดีเด่นประจำปี ค.ศ. 2010 จาก New England Institute of Chemists

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ American Institute of Chemical Engineering และเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Institute of Manufacturing Institute (RAPID) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นด้านความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมี เพื่อลดต้นทุนการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากร เพิ่มผลผลิตโดยรวม

อีกทั้งเป็นทูตสะเต็ม (STEM)ผู้สนับสนุนความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรวมกลุ่มชนกลุ่มน้อยและความไม่เสมอภาคทางเพศ รวมถึงเป็นนักดำน้ำอีกด้วย

“ที่ผ่านมาการเป็นนักบินอวกาศไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเรา แต่เป็นการเพิ่มประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ให้กว้างมากยิ่งขึ้น สามารถทำการทดลองสิ่งที่ไม่สามารถทำบนโลกได้ เช่น การทดลองเกี่ยวกับไฟ ซึ่งเมื่ออยู่บนโลก ไฟจะเคลื่อนไหวพุ่งไปบนอากาศตลอดเวลา แต่หากอยู่ในอวกาศ ไฟจะมีลักษณะที่คงที่จับตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อน ทำให้ทำการทดลองได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

…ทั้งนี้ การจะเป็นคนเก่งไม่ใช่เก่งแค่ในตำรา ความรู้สามารถหาได้จากทุกๆที่รอบตัวเราเสมอ ต้องเป็น คนช่างสงสัย กล้าคิด กล้าถาม กล้าลงมือทำ และจงเชื่อมั่นในตัวเอง ทิ้งความกลัวเดินตามฝันอย่าท้อถอย”

นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของเยาวชนไทยจะได้เปิดโลกไปสู่อวกาศ ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้มีประสบการณ์ตรงจากนาซาอย่างใกล้ชิด โดยนักเรียนที่เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษต่างรู้สึกประทับใจ และเกิดเป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้ STEM อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

“อาพิชชนันท์ ติปยานนท์ “นักเรียน ม.4โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสถาม-ตอบ กับอดีตนักบินอวกาศจากนาซาอย่างใกล้ชิด และประสบการณ์ที่ Dr. Albert Sacco ได้บรรยายในครั้งนี้ เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ เสมือนจริง ทำให้รู้ว่าการเรียนรู้แบบ STEM มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานและก้าวไปสู่อาชีพในฝัน

เช่นเดียวกับ“ฟ้าใส แก้วพิกุล” นักเรียน ม.5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กล่าวว่า การได้ฟังบรรยายพิเศษ”อย่าปล่อยให้ความกลัวมาขวางทางฝัน – การเดินทางสู่ดวงดาวของชายคนหนึ่ง” ได้รับทั้งความรู้ และแรงผลักดันมากขึ้น ทำให้รู้ว่า“โลกกว้างกว่าที่เราคิด” ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำสิ่งดีๆ ที่เป็นเป้าหมายในชีวิต ซึ่งตั้งใจว่าจะศึกษาจนจบปริญญาเอก และเป็นอาจารย์สอนควบคู่กับการคิดค้นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์


——————-

-- advertisement --