-- advertisement --

กุศโลบายแยบคายวงดนตรีลูกทุ่งรร.ท่าสองยางฯ

ทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้นร.ชาติพันธุ์ ทั้งรู้จักใช้เวลา สร้างสามัคคี ทำงานทีม มีความฝัน มุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งเชื่อมความสัมพันธ์รร.-ชุมชน สู่ความรักท้องถิ่น

นายกฤษณะ เครืออยู่ ผอ.โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม กล่าวว่า วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ได้ขึ้นแสดงสดเวทีใหญ่ งานสักการะเจ้าพ่อโมกขละ และชมของดี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา เวลา 19.00 น. โดย ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงโดย ครูอนันตญา รวมเงิน ครูโชคธิดา กลับรินทร์ และครูวุฒิชัย สกุณี

ทั้งนี้ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนพักนอน และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ การจัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่ง เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลังเลิกเรียน เป็นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม นักเรียนรู้จักจัดสรรเวลา รู้จักตั้งเป้าหมาย และวางแผนการซ้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และภาคภูมิใจกับความสำเร็จเหล่านั้น ซึ่งในส่วนของการมาร่วมงานประเพณีประจำปีในชุมชน ก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน เด็กๆได้แสดงศักยภาพ และมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของท้องถิ่นตนเอง

-- advertisement --