-- advertisement --

ก.ค.ศ.แจงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่

ก.ค.ศ.แจงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าวว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนหลายท่าน เป็นกังวลว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะประกาศใช้ในวันที่ 5 ก.ค.60 นั้น จะมีผลกระทบกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เดิม หรือได้ดำเนินการพัฒนางานและรวบรวมผลงานเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงขอชี้แจงมายังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ จากการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 เม.ย.60 ที่ผ่านมานั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำร่างแนวทางและเงื่อนไขที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เดิม หรือได้พัฒนาผลงานไว้แล้ว มีทางเลือกในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ โดยอาจนำผลงานส่วนหนึ่งรวมทั้งคุณสมบัติที่มีอยู่เดิมมาเทียบเคียงเป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้โดยไม่เสียสิทธิ์ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้มีการประชุมหารือผู้แทนส่วนราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้แนวทางและเงื่อนไขที่เหมาะสมก่อนการประกาศใช้ และจะได้จัดทำคู่มือ คำชี้แจงสร้างความเข้าใจต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มากที่สุด

“อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารจากทางสำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านทางเว็บไซต์ของ ศธ.และสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ และเฟชบุ๊คสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยตรง จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง” เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว

-- advertisement --