-- advertisement --

ข่าวดี  สพม.1 มีที่นั่งรับนักเรียน ม.1/ม.4 เพิ่มเติม

รับได้อีก 37 โรง เปิดยื่นขอจัดสรรได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เม.ย.นี้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการรับนักเรียนประจำปี การศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.) 1 และม.4 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน สพฐ.ได้เปิดให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียน ระหว่างวันที่ 5-20 เม.ย.60 ที่โรงเรียนใกล้บ้านหรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ประกาศผลและรายงานตัว 23 เม.ย.นี้

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพฯ รายงาน ว่ายังมีโรงเรียนในพื้นที่ สพม.1 กรุงเทพฯที่ยังมีที่นั่งว่างรองรับนักเรียนเข้าเรียนต่อได้อีก 37 โรง แบ่งเป็น รับเฉพาะ ม.1 จำวน 2 โรง รับเฉพาะ ม.4 บางส่วน จำนวน 7 โรง และรับได้ทั้ง ม.1, ม.4 จำนวน 28 โรง รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนที่รับเฉพาะ ม.1 มี 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทาราม รับได้ 52 คน และโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รับได้ 10 คน

ส่วนโรงเรียนที่รับ ม.4 เพิ่มได้บางส่วน มี 7 โรง ได้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับได้ 8 คน โรงเรียนบางมดวิทยา”สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” รับได้ 11 คน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ รับได้ 38 คน โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม รับได้ 32 คน โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับได้ 24 คน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รับได้ 30 คน และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รับได้ 65 คน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับโรงเรียนที่รับได้ทั้ง.1 และม.4 มี 28 โรง ได้แก่ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ม.1 รับได้ 82 คน ม.4 รับได้ 43 คน โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ม.1 รับได้ 120 คน ม.4 รับได้ 87 คน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ม.1 รับได้ 40 คน ม.4 รับได้ 100 คน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ม.1 รับได้ 126 คน ม.4 รับได้ 60 คน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 รับได้ 32 คน ม.4 รับได้ 54 คน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ม.1 รับได้ 97 คน ม.4 รับได้ 56 คน

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ม.1 รับได้ 126 คน ม.4 รับได้ 77 คน โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ม.1 รับได้ 49คน ม.4 รับได้ 44 คน โรงเรียนมหรรณพาราม ม.1 รับได้ 4 คน ม.4 รับได้ 21 คน โรงเรียนมักกะสันพิทยา ม.1 รับได้ 119คน ม.4 รับได้ 115 คน

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ม.1 รับได้ 88 คน ม.4 รับได้ 69 คนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 รับได้ 31คน ม.4 รับได้ 9 คน โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ม.1 รับได้ 39 คน ม.4 รับได้ 62 คน โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ม.1 รับได้ 129 คน ม.4 รับได้ 206 คน โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) ม.1 รับได้ 68คน ม.4 รับได้ 86 คน โรงเรียฤทธิณรงค์รอน ม.1 รับได้ 36 คน ม.4 รับได้ 27 คน

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ม.1 รับได้ 51 คน ม.4 รับได้ 148 คนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ม.1 รับได้ 52 คน ม.4 รับได้ 86 คน โรงเรียนวัดบวรมงคล ม.1 รับได้ 96 คน ม.4 รับได้ 102 คน โรงเรียนวัดรางบัว ม.1 รับได้ 64 คน ม.4 รับได้ 147 คนโรงเรียนวัดสระเกศ ม.1 รับได้ 9 คน ม.4 รับได้ 37 คน โรงเรียนวัดสังเวช ม.1 รับได้ 50 คน ม.4 รับได้ 103 คนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ม.1 รับได้ 135คน ม.4 รับได้ 130 คน โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ม.1 รับได้ 68 คน ม.4 รับได้ 88 คน โรงเรียนสวนอนันต์ ม.1 รับได้ 82 คน ม.4 รับได้ 34 คน โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ม.1 รับได้ 51 คน ม.4 รับได้ 51 คน และโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ม.1 รับได้ 39 คน ม.4 รับได้ 39 คน

“ยังมีโรงเรียนสังกัด สพฐ.อีกหลายแห่งที่มีที่นั่งเหลือสามารถรับนักเรียนเพิ่มเติมได้ และได้ทยอยแจ้งข้อมูลเข้ามาแล้ว ซึ่ง สพฐ.จะเร่งประกาศรายชื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบต่อไป”เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

-- advertisement --