-- advertisement --

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ชื่อ “วิทยาลัยครูสู่ราชภัฏ คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 เพื่อสะท้อนบทบาทและกิจกรรมเชิงสังคมทั้งมิติด้านการศึกษา การบริการวิชาการ และร่วมพัฒนาด้านวิจัยชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในพื้นที่

โดยจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, การจัดเสวนาในประเด็นที่เป็นจุดสนใจของพื้นที่ เช่น ความมั่นคง พลังงาน การผลิตอาหารสัตว์ การยกระดับศักยภาพครูและคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม มีบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทั้ง 72 หลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมร้านค้า ผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาจนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในตอนบ่าย เป็นประธานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีอธิการบดีและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมเพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งด้านคุณภาพการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพกำลังคน

-- advertisement --