-- advertisement --

คณะกรรมการอิสระฯ ผลักดันโรงเรียนนิติบุคคล

จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมโรงเรียนนิติบุคคล กำกับดูแล

วันที่ 17 ต.ค.60 ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ได้พิจารณาประเด็นการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนนิติบุคคล โดยมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่มี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธาน ซึ่งเสนอเรื่องการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนนิติบุคคล ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ หรือภายในต้นปีหน้าเป็นอย่างช้า โดยจะมีการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ของคณะทำงานจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่มี ศ.นพ.อุดม คชินทร เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้มีความเห็นที่หลากหลาย แต่ยังไม่ได้มีมติหรือข้อสรุปใด ๆ เนื่องจากเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าว มีการจัดทำก่อนที่จะมีคณะกรรมการอิสระฯ

ดังนั้นที่ประชุมจะรวบรวมข้อเสนอต่าง ๆ ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พิจารณาสรุปเสนอรัฐบาลต่อไป

ด้าน ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า เรื่องโรงเรียนนิติบุคคล มีการกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แต่ผ่านมา 20 ปี ก็ยังไม่มีความคืบหน้ายังเป็นเพียงนิตินัยเท่านั้น ขณะที่ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยมากมายที่ยืนยันชัดเจนว่า โรงเรียนต้องเป็นนิติบุคคล มีความอิสระในการบริหารตนเอง 4 ด้าน ได้แก่ วิชาการ การเรียนการสอน งบประมาณ และบริหารงานทั่วไป แต่จาการรับฟังความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนนิติบุคคล แต่โรงเรียนของรัฐ ยังไม่มีความพร้อมที่จะบริหารงานแบบอิสระ 100% เนื่องจากมีความพร้อมและบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกัน

ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงได้เสนอให้แบ่งกลุ่มโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนเป็นกลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม โรงเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย/สหวิทยาเขต โรงเรียนกลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนสถานะ โรงเรียนกลุ่มพิเศษ โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน และโรงเรียนเอกชนที่ไม่รับเงินอุดหนุน เป็นต้น และให้ทยอยเข้าสู่รูปแบบโรงเรียนนิติบุคคลตามความพร้อม โดยจะมีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมโรงเรียนนิติบุคคล ขึ้นทำหน้าที่กำกับดูแลโรงเรียนนิติบุคคล

-- advertisement --