-- advertisement --

คณะวิทย์ มธ.เปิดสอบ TU STAR#3

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.กำลังเปิดรับสมัครสอบ TU STAR รอบที่ 3 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีการรับตรง ใน 14 สาขา ได้แก่

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาฟิสิกส์ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ TU STAR รอบที่ 3 ได้ระหว่างวันที่ 22-28 ส.ค.59 ที่เว็บไซต์ กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย.59 โดยนักเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทดสอบด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART Center) โทร.0-2613-2199, 0-2224-9730 และ 0-2226-4511 หรือเว็บไซต์ หรือ

-- advertisement --