-- advertisement --

คณะ อบจ.น่าน ดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูปที่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางปาลิดา สุขพันธ์ นักวิจัยอาวุโสสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และผู้ประสานงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูปจังหวัดแพร่ พร้อมคณะทำงาน ได้เป็นวิทยากร และนำคณะ จาก อบจ.น่าน นำโดย นายปรีชา สุขรอด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และคณะศึกษาดูงาน ได้เดินทางมาดูงาน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารแปรรูป จ.แพร่ โดยได้นำตัวแทนคณะศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสมุนไพร ใน จ.แพร่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัย เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพ โดยคณะศึกษาดูงานได้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการมาดูงานในครั้งนี้

โดยในช่วงเช้าวันเดียวกัน นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้วย

-- advertisement --