-- advertisement --

ครบทีม3รองเลขาธิการ กศน.พร้อมลุยงาน

ครบทีม 3 รองเลขาธิการ กศน.พร้อมลุยงาน

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีคำสั่งแต่งตั้งรองเลขาธิการ กศน.แทนตำแหน่งที่ว่างครบทั้ง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม น.ส.วิเลขา ลีสุวรรณ์ และ น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 3(2) แห่งระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัด ศธ.ให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ.2548 ตนจึงลงนามในคำสั่ง สำนักงาน กศน. ที่ 179/2560 ลงวันที่ 14 พ.ย.60 ในการมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กศน.ทั้ง 3 ท่าน ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

น.ส.โสมอุษา ดูแลงาน กศน.ภาคกลาง ภาคตะวันออก พร้อมกลุ่มการคลัง และกลุ่มแผนงาน เลขาธิการกรม หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

น.ส.วิเลขา ดูแลงาน กศน.ภาคเหนือ พร้อมกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการหน่วยศึกษานิเทศก์ สถาบันการศึกษาทางไกล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ศูนย์ฝึกวิชาชีพ จ.กาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ศูนย์วงเดือน อาคมสุร-ทัณฑ์ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

และ น.ส.ประดินันท์ ดูแลงาน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมดูแลศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 5 ภาค โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้

-- advertisement --