-- advertisement --

728

ครม.อนุมัติงบการศึกษาพระปริยัติธรรม กว่า 346 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เปิดเผยถึงกรณีที่พระผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากที่มีพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การศึกษาพระปริยัติธรรมได้ประกาศใช้แล้ว แต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศก็ยังไม่ได้รับงบประมาณ ในหมวดค่าตอบแทนบุคลากร การบริหารการจัดการและอื่นๆ ตามที่ควรจะเป็น ตามที่รัฐได้ตราออกมาเป็นกฎหมายแล้วนั้น

และเมื่อรัฐบาลเก่าหมดวาระลงและมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศและได้มีรัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กำกับ ดูแลและสั่งราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นั้น

ในระยะเวลาแห่งการดำรงตำแหน่งในเบื้องต้นนั้นทั้งนายกรัฐมนตรี และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ได้ไปกราบพระเถระตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศและก็ได้รับฝากเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการคณะสงฆ์และโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณของการศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)ที่ยังไม่เคยได้รับเลย ทำให้การบริหารการศึกษาในส่วนนี้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อว่า เมื่อวานนี้ (25 กันยายน) ได้พบ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในงานแถลงข่าว 338 ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร โดยรัฐมนตรี เล่าว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขและช่วยเหลือคณะสงฆ์อย่างเต็มที่ ไม่เฉพาะเรื่องนี้ หมายรวมถึงในทุกๆ เรื่องที่เป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบ จะไม่นิ่งนอนใจและในวันที่ 26 กันยายนนี้มีการประชุม ครม.ในฐานะที่รับผิดชอบงานในส่วนนี้ จะได้นำเรื่องขออนุมัติงบประมาณของ จศป. เข้าสู่ทึ่ประชุม ครม.และมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ เพราะท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้

และล่าสุดมติครม.ในวันนี้ (26 กันยายน ) ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) จำนวน 3,320 อัตรา จำนวน 346,726,400 บาท ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)เสนอแล้ว

อาตมาได้สอบถามไปตาม จศป. ต่างๆ ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศภายหลังมีมติ ครม.อนุมัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว ในทุกที่ทุกแห่งต่างก็อนุโมทนาสาธุการ อนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ ให้การอุปถัมภ์ต่อการศึกษาในส่วนของพระสงฆ์ สามเณรที่เป็นเนื้อนาบุญ ที่สำคัญท่านรับปากกับพระไว้อย่างไร ท่านก็ทำให้ได้ทันท่วงที จึงเป็นการปลดล็อกปัญหาต่างๆ ที่ค้างคาและหมักหมมมายาวนาน

“ต่อจากนี้ไปงานการพระศาสนาในทุกๆ ด้านทั้งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ธรรมศึกษา บาลี บาลีศึกษา ปริยัติสามัญ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัด อว. คงจะมีความหวังมากขึ้นจากภาครัฐ ทั้งในเชิงนโยบายและการปฎิบัติของรัฐบาลที่มีต่อคณะสงฆ์ทั้งประเทศ” พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าว

-- advertisement --