-- advertisement --

ครม.ไฟเขียวซี10 ศธ.

“พิษณุ+ประเสริฐ”นั่งรองปลัดศธ. – “ประชาคม” รองเลขาฯอาชีวะ – “กฤตชัย” คุมการศึกษาเอกชน

วันที่ 4 ต.ค.59 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง หรือระดับ 10 ของ ศธ.ทดแทนผู้เกษียณอายุราชและแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 ราย ดังนี้ ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นรองปลัด ศธ., นายประสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นรองปลัด ศธ., ดร.ประชาคม จันทรชิต ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) และนายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ทั้งนี้ ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.59

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการแบ่งงานให้แก่รองปลัด ศธ.ทั้ง 3 คนนั้น นอกจากแบ่งให้ดูเป็นรายสำนักแล้ว ยังเน้นตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่ง ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ให้ดูงานด้านต่างประเทศ, ดร.พิษณุ ดูงานในส่วนภูมิภาค และ นายประเสริฐ ดูแลงานของ ศธ.ในส่วนกลาง

พร้อมทั้งแบ่งงานให้กำกับดูแลโครงการตาม 26 นโยบาย สำคัญของ ศธ. ดังนี้ ดร.ชัยยศ กำกับดูแลการประเมินเพื่อพัฒนาครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ,การอ่านออกเขียนได้, ปรับปรุงการประเมินวิทยฐานะ และการคงวิทยฐานะ, ยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนเอกชน, เสริมสร้างคุณภาพโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก, เร่งประสิทธิภาพการลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด, ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของศธ.

ปลัด ศธ. กล่าวด้วยว่า สำหรับ ดร.พิษณุ ดูแลการปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการเลื่อนไหลตำแหน่งของข้าราชการครูฯ, กำหนดหลักเกณฑ์และเกลี่ยอัตรากำลังครูและผู้บริหารสถานศึกษา, เร่งรัดการดำเนินการทางวินัยที่สำคัญ, ปรับปรุงคณะอนุกรรมการการข้าราชการพลเรือน(อ.ก.พ.)ใน ศธ., ขับเคลื่อนการทำงานของศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ตลอดจนกำหนดตำแหน่งบริหารระดับต้น และการเลื่อนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ส่วนนายประเสริฐ ดูโครงการ กศน.ช่วยประชาชน, เสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของประชาชน, ปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนของเอกชน, การลดหย่อนผ่อนปรนภาษีโรงเรือนที่ดิน, พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเอกชน, ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเตรียมความพร้อมรองรับรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ นอกจากนี้ตนยังได้แต่งตั้ง ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ศธ.ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ศธ.ได้เสนอขออนุมัติ ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 จำนวน 5 ราย แต่เนื่องจากในส่วนของตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ถูกท้วงติงในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ศธ.จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงจำนวนที่เสนออนุมัติจาก ครม.เหลือ 4 ราย ซึ่งได้รับการอนุมัติ ตามที่เสนอ

-- advertisement --