-- advertisement --

ครูดี...โรงเรียนเด่น I งานชุมนุมยุวกาชาดภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 17 เตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคเหนือ ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และแสดงความอาลัย “ในหลวงรัชกาลที่ 9” นำยุวกาชาดจาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมชุมนุม 1,400 คน

นายธวัช กงเติม รองศึกษาธิการภาค 17 เปิดเผยว่า สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 17 ดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดภาคเหนือ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และแสดงความอาลัย”ในหลวงรัชกาลที่ 9″ และเพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยใช้กระบวนการยุวกาชาด ให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดในส่วนภูมิภาค ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและยอมรับ

โดยมีค่ายย่อย 4 ค่าย และมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมรู้เรื่องเฟื่องเรื่องกาชาด กิจกรรมยุวกาชาดไทย กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี กิจกรรมยามว่าง และกิจกรรมพิเศษ แต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม และมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งฐานรองรับกิจกรรมเป็นอย่างดี การชุมนุมดังกล่าว จะมีผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 จำนวน 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือร่วมชุมนุม จำนวน 1,400คน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-24 มิ.ย.60 ณ ค่ายงานชุมนุมยุวกาชาด มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สำหรับเครื่องหมายโลโก้งานชุมนุมยุวกาชาด 4 ภาค คือ แถบธงชาติไทยรูปหน้าจั่ว หมายถึง ที่พักพิงแห่งนี้ คือ แผ่นดินไทย, แถบสีเหลืองรูปหน้าจั่ว หมายถึง ร่มพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ซึ่งอุปถัมภ์ค้ำจุนให้กิจการยุวกาชาดเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน, เครื่องหมายยุวกาชาดไทยบนพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสสีขาว-เขียว หมายถึง ยุวกาชาดไทยทั้ง 4 ภาค ร่วมกันบำเพ็ญกิจอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยจิตอาสาอันบริสุทธิ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์พูนสุขให้กับสังคม, ข้อความ “งานชุมนุมยุวกาชาด 4 ภูมิภาค ภาค…..” หมายถึง ชื่องานชุมนุมยุวกาชาด 4 ภูมิภาค โดยแบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง และข้อความ “ประเทศไทย ๒๕๖๐ และ THAILAND 2017” หมายถึง ปีที่จัดงานชุมนุมยุวกาชาด 4 ภูมิภาคของประเทศไทย

-- advertisement --