-- advertisement --

ครูดี...โรงเรียนเด่น I สุดยอดสถานศึกษา..รางวัลพระราชทาน

ครูดี…โรงเรียนเด่น” สัปดาห์นี้จะพาไปพบกับ “สุดยอดสถานศึกษา..รางวัลพระราชทาน” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นครศรีธรรมราช เขต 2 “รร.วัดธรรมเผด็จ และ รร.ชุมชนบ้านนาวา”

นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผลรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ผลปรากฏว่า มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถโชว์ผลงาน รวมถึงรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ซึ่งผ่านการประเมิน 2 รางวัลอันทรงเกียรติ คือ รร.วัดธรรมเผด็จ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ภายใต้การประเมินจากคณะกรรมการประเมินการดำเนินงาน ใน 5 ด้าน 84 ตัวชี้วัด

ประกอบด้วย ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน และด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร โดย รร.วัดธรรมเผด็จ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการครบทั้ง 5 ด้าน พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเด่นสู่รางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยนักเรียน จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลระดับชาติ

นางสุพัตรา จินดาวงศ์ ผอ.รร.วัดธรรมเผด็จ กล่าวถึงรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน เป็นรางวัลที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาในทุก ๆ ด้าน จุดมุ่งหมายสำคัญก็เพื่อต้องการให้นักเรียน มีการพัฒนาอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง รวมทั้งนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของลูกๆ นักเรียน ทำให้มีผลการเรียน และความประพฤติดีที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก โดยทุกคนร่วมกันปฏิญาณตนว่า จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตนเอง ส่วนรวม และชาติบ้านเมืองต่อไป

ด้านเด็กหญิงศรัญภัทร ไสยฉิม ประธานนักเรียนชั้น ป.6 กล่าวว่าการที่โรงเรียนได้รับรางวับสถานศึกษาพระราชทาน นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกหนูทุกคน และหนูขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จะตั้งใจเรียน เพื่อจะได้นำพาความรู้มาพัฒนาชุมชน สังคม ส่วนรวมต่อไป

และอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานคือ รร.ชุมชนบ้านนาวา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ มีคณะกรรมการประเมินการดำเนินงาน ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และด้านความดีเด่นของสถานศึกษา

โรงเรียนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการครบทั้ง 6 ด้าน พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเด่นต่าง ๆ เช่น โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งโครงการเด่นที่นำเสนอประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลในระดับภาคและระดับชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ นายสมพงค์ จินา ผอ.รร.ชุมชนบ้านนาวา กล่าวว่า การได้เข้าร่วมการประเมินรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นรางวัลทรงเกียรติอันสูงสุดของสถานศึกษา นับว่าเป็นประสบการณ์อย่างยิ่ง ถึงแม้ผลการประเมินจะเป็นอย่างไร แต่คุณประโยชน์ในการดำเนินการยังคงปรากฏแก่สถานศึกษา คือได้พัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

“รางวัลสถานศึกษาพระราชทานในครั้งนี้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนไม่ว่า นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งที่ได้กล่าวถึงและอีกหลากหลายท่าน ที่ได้นำความความภาคภูมิใจมาสู่สถานศึกษาเราทุกคน และพวกเราจะร่วมพัฒนาการศึกษา พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและสามารถที่อยู่จะร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป” ผอ.สมพงค์ กล่าว

…นับเป็นรางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติ ของโรงเรียนสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อการสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สนับสนุนข้อมูลโดย “ทิพวรรณ์ เมืองเสน” สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

—————-

-- advertisement --