-- advertisement --

ครูดี...โรงเรียนเด่น I เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” จัดโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน พัฒนาครูให้เพียบพร้อมด้วยอุดมการณ์ ครองตน ครองคน ครองงาน และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ประธานกรรมการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เปิดเผยว่า โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญตามรอยพระยุคลบาท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ให้ครูรักนักเรียน นักเรียนรักครูให้ครูสอนเด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน ให้แข่งกับตนเอง ให้เด็กเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่ช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำ ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคี” โดยกระบวนการดังกล่าวสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาครู และกระบวนการกลุ่ม Professional Learning Community หรือ PLC ในการขับเคลื่อนโครงการ

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ม.ค.2559 มีผู้บริหารและครูจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จำนวน 2,539 คน ประมาณ 400 กลุ่ม ปรากฏว่ามีกลุ่มครูดีที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเบื้องต้น 73 กลุ่ม ซึ่งผู้บริหารและครูเหล่านี้ ล้วนเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง ตลอดจนช่วยกันยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน จึงจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มครู ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเบื้องต้น 73 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วย ครูจำนวน 3-8 คน ที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งจากเกณฑ์ประเมินคณะกรรมการพิจารณา 3 องค์ประกอบหลัก 19 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านครองตน พิจารณาจากการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รับผิดชอบ มีสัจจะ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ทันสมัย และทันกิเลส ด้านครองคน พิจารณาจาก การรู้รักสามัคคี และด้านครองงาน พิจารณาจาก ครูแต่ละคนสร้างคนดี ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเด็กแต่ละคนจะไม่แข่งขันกัน ช่วยเหลือกัน มีน้ำใจต่อกัน มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูแต่ละกลุ่มต้องปฏิบัติตนมาประมาณ 1 ปี และปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทุกคนจึงจะผ่านเกณฑ์ หากมีคนใดคนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะถือว่า ไม่ผ่านทั้งกลุ่ม จะต้องพัฒนากันต่อ เพื่อให้เป็นครูดีของแผ่นดินต่อไป

สำหรับกลุ่มครูดีของแผ่นดิน ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น 73 กลุ่ม คัดมาจากกลุ่มครูทุกภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิจิตร ตาก ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สกลนคร อุดรธานี พัทลุง และสงขลา ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิฯ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานมอบ

หลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่เยี่ยมสภาพจริงกลุ่มครูดีของแผ่นดินที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ทั้ง 73 กลุ่ม จากนั้นจะนำมาจัดลำดับว่า กลุ่มใดเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลเครือข่ายครูดีของแผ่นดินระดับชาติต่อไป ซึ่งจะประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ 7 ก.ย.2560 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การเป็นครูดีไม่ใช่เป็นกันง่ายๆ ครูที่ดีทุกคนต้องรู้จักเปิดใจให้คนอื่น มีคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานจำเป็นของครูที่ดีที่จะต้องมี ดังนั้น ครูทุกคนจะต้องดูแลลูกศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน ต้องรู้จักทำตัวเป็นผู้ปิดทองหลังพระก่อน ทำตนเองให้มีคุณค่า แล้วมูลค่าจะตามมา ต้องรู้จักตัวเอง มั่นพัฒนาฝึกฝนตัวเองเป็นประจำ รวมทั้ง เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง หากทำได้ตามนี้ ครูทุกคนก็จะกลายเป็นครูดีของแผ่นดิน ที่เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เหมือนที่พระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ครูทุกคนประพฤติปฏิบัติตามเรื่อยมา” พล.อ.เอกชัย กล่าว

——————–

-- advertisement --