-- advertisement --

ครูดี...โรงเรียนเด่น I IPST Learning Space เรียนรู้แบบดิจิทัล..เปิดเทอมใหม่ใช้สะดวก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำเว็บไซต์ IPST Learning Space () เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันได้แบบไม่มีข้อจำกัดทั้งเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย

…IPST Learning Space ประกอบด้วย 5 ระบบหลักได้แก่ ระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน์ ระบบคลังความรู้ ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน และระบบสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งครู นักเรียน และคนทั่วไปที่สนใจจะพัฒนาความรู้หรือต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งสะเต็มศึกษา

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. เผยว่า IPST Learning Space จะเป็นเครื่องมือหลักที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ง่ายๆ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่รองรับการพัฒนาอยู่ตลอด จึงมั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์ให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เน้นการปฏิบัติจริงที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมทำหน้าที่ตอบคำถาม มีระบบทดสอบความรู้ รวมถึงตัวอย่างต่างๆ ให้ได้ฝึกฝน ซึ่ง สสวท. เน้นพัฒนาบุคลากรจากฐานรากให้เข้มแข็ง เพราะทุกคนควรจะได้รับความรู้และทักษะอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าใกล้หรือไกล ก็ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกันทุกระดับ

ในปี 2560 สสวท. ได้ปรับปรุงระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม เพิ่มช่องทางการติดต่อกับนักวิชาการ สสวท. เพื่อให้บริการถามตอบด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) และดำเนินงานวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบต่าง ๆ ของ IPST Learning Space เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ซึ่งผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจและออกแบบกิจกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อโลกอนาคต และนำไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0″

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวเสริมว่า ยุคประเทศไทย 4.0 นั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการเรียนการสอนแค่เพียงในห้องเท่านั้น สำหรับโลกยุคใหม่นี้ อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่เปิดสำหรับทุกคน แทบทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อซึ่งกันและกันได้ผ่านระบบดิจิทัล IPST Learning Space จึงสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

ด้าน ครูณฐกร น่วมอินทร์ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สะท้อนปัญหาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล มาจากครูไม่ครบชั้น ครูจบไม่ตรงวุฒิที่สอน โดยเฉพาะที่โรงเรียนไม่มีครูวิทย์-คณิต ซึ่งเป็นสาขาหลัก เพราะฉะนั้น IPST Learning Space สามารถเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างชัดเจน ผู้สอนวิชาวิทย์-คณิต สามารถนำสื่อหรือข้อสอบมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ได้อย่างดี

“จากที่ได้ลองนำไปปรับใช้กับนักเรียน ผลปรากฎว่านักเรียนมีความตื่นตัวมากขึ้น เนื่องจากมีสื่อและสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยเจอ เนื้อหาการเรียนรู้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ที่โรงเรียนนั้นไม่มีห้องวิทยาศาสตร์ จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ IPST Learning Space จึงเป็นช่องทางที่ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ให้นักเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น”

เช่นเดียวกับ ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล” โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ในฐานะผู้ใช้งาน IPST Learning Space บอกว่า เป็นสิ่งที่ตนคาดหวังมานาน ช่วยตอบโจทย์ทางการศึกษาที่ตรง ถูกต้อง และชัดเจน และหากสามารถช่วยกันบอกต่อให้เพื่อนครูทุกคนรับรู้และเข้าถึงได้ ก็เชื่อมั่นว่าจะพัฒนาขยายต่อไปอีกในอนาคตอย่างแน่นอน

….คุณครูที่สนใจสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

—————

-- advertisement --